PRACE KOMISJI KRAJOBRAZU KULTUROWEGO


Redaktor naczelna: dr hab. prof. IGiPZ PAN Joanna Plit

Sekretarz redakcji: dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek

Redaktor statystyczny i kartograficzny: dr hab. Jerzy Nita

Redaktor techniczny: mgr Patrycja Dzikowska


     Czasopismo "Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego" jest poświęcone szeroko rozumianej problematyce krajobrazu kulturowego. Publikowane są w nim oryginalne prace badawcze jak i artykuły przeglądowe. Za szczególnie cenne uznawane są teksty dotyczące teoretycznych i metodologiczne aspektów syntez krajobrazowych, prace omawiające ewolucję krajobrazu kulturowego, artykuły przedstawiające nowe metody badań krajobrazów kulturowych, a także studia przypadku (ujęcie regionalne). Publikowane artykuły reprezentują głównie nurt badań realnych (materialnych) ale także fizjonomiczno-estetycznych i semantycznych.
     Czasopismo PKKK adresowane jest do szerokiego grona twórców i czytelników: geografów, architektów, urbanistów, socjologów i szerokiego grona humanistów zarówno z Polski jak i z zagranicy. Teksty publikowane są w języku polskim, angielskim i rosyjskim.


RADA NAUKOWA SERII PRACE KOMISJI KRAJOBRAZU KULTUROWEGO


Przewodnicząca Rady: Joanna Plit

Sekretarz Rady: Urszula Myga-PiątekCzłonkowie Rady Wydawniczej w kadencji (2017-2020):

Urszula Myga-Piątek - przewodnicząca (od 2018) (University of Silesia, Poland,
Joanna Plit - z-ca przewodniczącej Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences
Katarzyna Pukowiec-Kurda - sekretarz University of Silesia, Poland,
Patrycja Dzikowska - redaktor techniczna (University of Silesia, Poland,
Michał Sobala University of Silesia, Poland,
Renata Dulias University of Silesia, Poland,
Michał Kupiec West Pomeranian University of Technology Szczecin, Poland
Jerzy Nita University of Silesia, Poland,
Zbigniew Podgórski Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland
Agata Zachariasz Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology, Poland


Członkowie Międzynarodowej Rady Naukowej:

Viacheslav Andreychouk (Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Poland),
Peter Jordan (University of Viena, Austria),
Olaf Kühne (Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Germany),
Alexander Kovalyov (Kharkiv National University, Ukraine),
Oimahmad Rahmonov (University of Silesia in Katowice, Poland)
Bogdan Ridush (Chernivtsi National University Chernivtsi, Ukraine)
Tadeusz Siwek (University of Ostrava, Czech Republic)
Przemysław Śleszyński(Institute of Geography and Spatial Organization PAS in Warsaw, Poland)
Laura Sakaja (University of Zagreb, Croatia)
Hiroshi Yagahi (University of Ryukoku, Kyoto, Japan)


WYDAWCA
Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60


ADRES REDAKCJI
Uniwersytet Śląski
Wydział Nauk o Ziemi
Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu
ul. Będzińska 60, pok. 417
41-200 Sosnowiec
tel.: 32 368 93 61
e-mail: krajobraz.kulturowy@us.edu.pl

Podstawową wersją Prac Komisji Krajobrazu Kulturowego jest wersja elektroniczna


"Decydując się na zakup Prac Komisji Krajobrazu Kulturowego drogą wysyłkową, udzielają Państwo Oddziałowi Katowickiemu PTG pełnomocnictwa na zawarcie umowy z Pocztą Polską i doliczenie do ceny zakupionych materiałów kosztów wysyłki według cennika operatora"


Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego są czasopismem punktowanym na liście czasopism MNiSW - 13 pkt.Wersja elektroniczna czasopisma (e-ISSN: 2391-5293) jest jego wersją referencyjną. Poszczególne artykuły Prac Komisji Krajobrazu Kulturowego udostępniane są dla celów edukacyjnych w wersji elektronicznej na stronie WWW czasopisma w formule Open Access, na licencji CC BY-NC-ND 3.0.

The electronic version (e-ISSN: 2391-5293) of the magazine is its reference. Articles, published in Dissertations of Cultural Landscape Commission, are made available for educational purposes in electronic form on the Web page magazine in the formula Open Access, licenced under CC BY-NC-ND 3.0.Czasopismo "Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego" ISSN 1896-1460 e-ISSN: 2391-5293 pozytywnie przeszło proces ewaluacji IC Journal Master List 2016, której wynikiem jest przyznana punktacja ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 52.09. Uzyskana punktacja wyliczona została na podstawie złożonej przez Redakcję ankiety oraz oceny eksperckiej dokonanej przez specjalistów Index Copernicus

Copyright © Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60