Przeciwdziałanie przypadkom ghostwriting oraz guest autorship


Redakcja kwartalnika Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego prowadzi politykę przeciwdziałania przypadkom ghostwriting oraz guest autorship.

Ghostwriting występuje wtedy, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, a nie ujawniono udziału danej osoby jako jednego z autorów ani nie wskazano jej roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Guest authorship(honorary authorship) polega na tym, że udział danej osoby jest znikomy lub w ogóle nie miał on miejsca, a mimo to wskazano ją jako autora lub współautora publikacji.

Redakcja zastrzega sobie prawo do ujawniania wszelkich przejawów nierzetelności naukowej, tj. nieprzestrzegania działań wykluczających występowanie opisanych wyżej zjawisk.

Redakcja wymaga, za pośrednictwem specjalnego "Oświadczenia autorskiego" ujawnienia i określenia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji z podaniem: afiliacji autorów, szczegółowej kontrybucji, czyli informacji o całkowitym procentowym wkładzie danego autora oraz informacji kto jest autorem koncepcji, założeń badawczych, metod, prac terenowych itp. wykorzystywanych przy przygotowywaniu publikacji), a główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł.

Procedura przeciwdziałania przypadkom ghostwriting oraz guest authorship w czasopiśmie Prace Komsiji Krajobrazu Kuklturowego została opracowana na podstawie wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Copyright © Komisja Krajobrazu Kulturowego