Problemy Ekologii Krajobrazu, tom XL


KLASYFIKACJE I OCENY KRAJOBRAZÓW POLSKI DRUGIEJ DEKADY XXI WIEKU


Spis treści

Przedmowa

Marek Degórski
Polityka krajobrazowa Polski: wyzwania i szanse

Przemysław Śleszyński
Błędy polskiej polityki przestrzennej i krajobrazowej oraz propozycje ich naprawy

Małgorzata Opęchowska
Stan prawny ochrony krajobrazu w Polsce w 2015 r. oraz postulaty jego doskonalenia

Jerzy Solon, Tadeusz J. Chmielewski, Urszula Myga-Piątek, Mariusz Kistowski
Identyfikacja i ocena krajobrazów Polski – etapy i metody postępowania w toku audytu krajobrazowego w województwach

Jarosław Balon, Paweł Krąż
Przestrzenne zróżnicowanie i cechy charakterystyczne krajobrazów Polski w ujęciu fizycznogeograficznym

Jan Marek Matuszkiewicz, Jerzy Solon
Przestrzenne zróżnicowanie i cechy charakterystyczne krajobrazów Polski w ujęciu geobotanicznym

Jan Olędzki
Przestrzenne zróżnicowanie i cechy charakterystyczne krajobrazów Polski w aspekcie form pokrycia terenu

Joanna Plit
Przestrzenne zróżnicowanie i cechy charakterystyczne krajobrazów Polski w ujęciu historyczno-kulturowym

Zbigniew Myczkowski
Przestrzenne zróżnicowanie i cechy charakterystyczne krajobrazów Polski w ujęciu fizjonomiczno-estetycznym: założenia klasyfikacji i oceny

Tadeusz J. Chmielewski, Szymon Chmielewski
Podstawowe przyrodnicze jednostki przestrzenne, a spójność i stabilność ekologiczna systemów krajobrazowych

Mariusz Kistowski, Jerzy Szydłowski
Zastosowanie GIS w delimitacji regionów fizycznogeograficznych, w kontekście wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej

Urszula Myga-Piątek, Tadeusz J. Chmielewski, Jerzy Solon
Rola cech charakterystycznych, wyróżników i wyznaczników krajobrazu w klasyfikacji i audycie krajobrazów aktualnych

Sylwia Bródka, Andrzej Macias
Przyrodnicze (abiotyczne i biotyczne) cechy i obiekty – wyróżniki tożsamości krajobrazu

Zbigniew Myczkowski
Kompozycyjne i architektoniczne wyznaczniki tożsamości krajobrazu

Malwina Michalik-Śnieżek, Tadeusz J. Chmielewski
Wyróżniki fizjonomicznych typów krajobrazu Kazimierskiego Parku Krajobrazowego: identyfikacja, klasyfikacja oraz kierunki ochrony


WSPOMNIENIE

Jerzy Misiak
Prof. dr hab. Roman Andrzejewski, 1930–2015

Copyright © Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60