Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego jest interdyscyplinarnym forum naukowym służącym upowszechnianiu poglądów i koncepcji badawczych dotyczących ewolucji, kształtowania i ochrony krajobrazu kulturowego w ujęciu regionalnym i kompleksowym. Komisja zrzesza obecnie ponad 50 członków i liczne grono sympatyków, wywodzące się spośród geografów, architektów krajobrazu, kartografów, ekologów krajobrazu, geologów, filozofów, socjologów i psychologów, historyków i archeologów. Osoby te pracują w różnych ośrodkach akademickich Polski, instytutach badawczych, a także w urzędach samorządów terytorialnych różnych szczebli i służbach ochrony przyrody. Zapewnia to szerokie spektrum możliwości interpretacyjnych krajobrazu, jak również stanowi szansę możliwości aplikacyjnych. Komisja realizuje cele naukowe i aplikacyjne oraz zadania organizacyjne i wydawnicze.

Cele naukowe działania Komisji mają wymiar interdyscyplinarny i dotyczą m.in.

  • opracowania koncepcji krajobrazu kulturowego: aspekty teoretyczno-metodologiczne, typologiczne, ewolucyjne (historyczno-genetyczne), strukturalno-funkcjonalne;
  • usystematyzowania i ukierunkowania badań nad krajobrazem w ramach wiodących nurtów badawczych (nurt klasyczny, fizycznogeograficzny, materialny (realny), semiotyczny (symboliczny) i estetyczny;
  • opracowania podstaw metodycznych przygotowania mapy krajobrazów kulturowych Polski i opracowanie takiej mapy
  • analizy i oceny kierunków rozwoju krajobrazu kulturowego konkretnych regionów (aspekty regionalne badań krajobrazowych).
Cele aplikacyjne Komisji realizowane są przez:
  • udział członków Komisji w ważnych krajowych i europejskich inicjatywach dotyczących planowania, projektowania i ochrony krajobrazu (Europejska Konwencja Krajobrazowa, projekty rządowych ustaw dotyczących wzmacniania narzędzi ochrony krajobrazu oraz członkostwo w komitetach naukowych i sterujących krajobrazowych projektów europejskich; współorganizacja i udział członków Komisji w projektach aplikacyjnych służących wzmacnianiu jakości krajobrazu ? np. Projekty rewitalizacji dolin rzecznych, Forum rekonstrukcji obiektów historycznych; Projekt poświęcony ocenie zagrożeń inkastelowanych obiektów sakralnych województwa śląskiego);
  • sporządzania ekspertyz i dokumentów stanowiących podstawę do planowania przestrzennego (np. Studium krajobrazowe do Opracowania Ekofizjograficznego do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego)
  • działania opiniotwórcze, edukacyjne i promocyjne ? organizacja odczytów, prelekcji, wystaw, wyjazdów terenowych oraz partycypacja w lokalnych inicjatywach na rzecz harmonijnego kształtowania krajobrazu kulturowego.
Zadania organizacyjne Komisji polegają na:
  • organizowaniu tematycznych konferencji naukowych poŹświęconych teoretycznym i praktycznym aspektom badań oraz kształtowania i ochrony krajobrazów kulturowych. W trakcie dwunastoletniej działalności Komisji (2002-2014) zorganizowano 18 ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji pod wspólną nazwą: Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe. Dotychczas tematami tych konferencji były: Współczesne kierunki badań krajobrazu kulturowego, Krajobrazy kulturowe ? jedność w różnorodności, Krajobrazy Górnego Śląska, Krajobrazy Karpat, Krajobrazy wodne, Krajobrazy przemysłowe i poeksploatacyjne, Granice w krajobrazach kulturowych, Krajobrazy dolin rzecznych, Zarządzanie krajobrazem, Aspekty metodyczne i metodologiczne badań nad krajobrazem, Krajobrazy dźwiękowe, Krajobrazy wiejskie, Krajobraz i turystyka, Krajobrazy niematerialne, Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu, Sacrum w krajobrazie, Przestrzeń i krajobraz.
     Cechą charakterystyczną seminariów krajobrazowych są tematyczne warsztaty krajobrazowe. Ich problematyka zawsze ilustruje i pogłębia kwestie poruszane podczas obrad studyjnych.      Komisja Krajobrazu Kulturowego wydaje cykliczną punktowaną (Lista B MNiSW) publikację pod nazwą Prace Komisji Krajobraz Kulturowego. Dotychczas ukazały się 22 numery. Publikacje te służą upowszechnianiu dorobku naukowego z zakresu krajobrazu kulturowego. Radę naukową czasopisma stanowią uczeni z wielu zagranicznych uniwersytetów.
     Członkowie Komisji Krajobrazu Kulturowego współpracują z licznymi organizacjami naukowymi w Polsce i Europie. Należą do nich m.in. Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Generalna Dyrekcją Ochrony Środowiska, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu (PAEK), Instytut Architektury Krajobrazy Politechniki Krakowskiej, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie, Instytut Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie, GIS FORUM w Zagrzebiu, Oddział Katowicki Towarzystwa Urbanistów Polskich (TUP), Samorządy terytorialne na poziomie gmin, powiatów, województwa, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Ojcowski Park Narodowy, Zespół Parków Krajobrazowych województwa śląskiego oraz liczne stowarzyszenia, które w swym statucie mają działania na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego.
     Komisja pełni także rolę współorganizatora ważnych imprez naukowych o charakterze międzynarodowym. Członkowie Komisji pełnią ponadto rolę merytorycznych ekspertów podczas gospodarczych konferencji organizowanych przez samorządy terytorialne i stowarzyszenia.

Zapraszamy do współpracy

Copyright © Komisja Krajobrazu Kulturowego   Polityka prywatności